Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για προπονητές ποδοσφαίρου

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για προπονητές ποδοσφαίρου

07-04-2021

Αγαπητά μέλη,

Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου εργασίας για την υποβολή των αιτημάτων όσων από εσάς δικαιούστε για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Με βάση το Φ.Ε.Κ. 19ης Μαρτίου 2021 με αρ. Φυλ. 1067 άρθρο 1 παράγραφος γ) και άρθρο 2 και 3.

Ειδικά το Άρθρο 2 αναφέρει :

Άρθρο 2

Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

 Τα πρόσωπα του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον:

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

 Όσοι εκ των εγγεγραμμένων μελών μας (προπονητές ποδοσφαίρου , προπονητές ποδοσφαίρου Σάλας) δεν εμπίπτουν στους παραπάνω περιορισμούς και έχουν δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης παρακαλούνται :

Να εισέλθουν (με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS) , ο καθένας ατομικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης supportemployees.services.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. Εκεί , υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΥΠAΡΧΕΙ ΑΤΟΜΙΚH ΕΥΘYΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤAΘΕΣH ΤΩΝ ΑΙΤHΣΕΩΝ.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ