Εγγραφή Μελών

Εγγραφή Μελών

Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν  ημεδαποί ενήλικες, οι οποίοι είναι:

α) οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

β) οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της Γ.Γ.Α.-Ε.Π.Ο., όπως καθορίζεται στις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA  και της ειδικής συμφωνίας μεταξύ ΕΠΟ – UEFA (Επιτροπής GIRA).

γ) οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας, από την Ε.Π.Ο.

δ) οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις του πρωτοκόλλου σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA.

Για την εγγραφή  μέλους απαιτείται προσωπική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για προπονητές που υπήρξαν μέλη άλλου αναγνωρισμένου συνδέσμου, απαιτείται  βεβαίωση του προηγούμενου συνδέσμου, ότι έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι του νομού Κυκλάδων ή όμορων νομών εφόσον σε αυτούς δεν λειτουργεί αναγνωρισμένος  σύνδεσμος προπονητών, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (Π.Ε.Π.Π.)

Για την εγγραφή μέλους απαιτούνται:

Α) Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ: ΑΙΤΗΣΗ )

Β) Τίτλος των προσόντων (βλ. παραπάνω α-δ)

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του ά.3 του ν. 2725/99 και ότι δεν ανήκει σε άλλη Ένωση.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του αμετάκλητη πειθαρχική ποινή από δικαστικά όργανα της ΕΠΟ, η οποία να είναι σε ισχύ.

2. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους, ορίζεται σε 30 (τριάντα) ευρώ η δε μηνιαία εισφορά σε 2,5 ευρώ  [ή ετήσια σε 30 (τριάντα) ευρώ]

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών αρχίζουν από την ημέρα της εγγραφής τους.

3. Ανά πάσα στιγμή κάθε μέλος του Συνδέσμου, ύστερα από απαίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι , δεν διώκεται ποινικά και αντίγραφο ποινικού μητρώου ότι, δεν καταδικάστηκε για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ά.3 του ν. 2725/99.